Felnőttképzési referens képzés

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Felnőttképzési referens szakmai képzést (ny.sz.: E-001288/2015/B022) indít a felnőttképzési szervezeteknél dolgozó munkatársak szakmai felkészítése céljából. A képzés eredményeként elvárható, hogy jelentősen javul a felnőttképzési szervezet szakmai és ügyintézési munkája, a felnőttképzési tevékenység szervezése és adminisztrálása. A felnőttképző szervezet így sikeresen állhat majd a különböző hatósági ellenőrzések elé.

Képzés ideje: 120 óra, ebből 48 óra elmélet és 72 óra gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 20 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Megengedett hiányzás: 30 % (36 óra)

 

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. A képzést eredményesen befejezők Tanúsítványt kapnak, meghatározva a szakmai végzettséggel ellátható szakmai tevékenységet.

Terveink szerint egy héten 10 kontakt tanórát teljesít a képzésben résztvevő (pénteki napokon 14:00 órától 18:00 óráig, szombati napokon 8:30 órától 12:30 óráig Az órákat tömbösítve tartjuk meg, szünetekkel. Vidékieknek igény szerint a KSZC kollégiumaiban térítés ellenében szállást tudunk biztosítani.)

Bemeneti feltétel: minimum érettségi vizsga

Képzés helyszíne: KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó u. 1.)

Képzés tervezett kezdési ideje: 2018. szeptember 28.

Képzés tervezett befejezési ideje: 2018. december 8.

A tanfolyam díja: 69.000 Ft/fő (ha egy szervezettől 2 vagy ennél több fő jelentkezik, akkor 3500.-Ft/fő kedvezményt adunk)

Oktatók:

Palotás József 

címzetes egyetemi docens

felnőttképzési és programszakértő

FSZOE elnök

Zsámbokiné Enhoffer Éva

felnőttképzési referens

felnőttképzési és programszakértő

OH szakmai szakértő

Jelentkezni kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címen 2018. szeptember 23-ig, valamint a képzési díj egyidejű átutalásával lehet /KSZC számlaszáma:10025004-00335175-00000000/. Az átutalásról számlát állítunk ki.

Jelentkezési lap letöltése >>

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címre, vagy postán Kecskeméti Szakképzési Centrum (Pető István felnőttképzési szakmai vezető) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. címre kell elküldeni.

 

Felnőttképzési referens szakmai képzés részletes bemutatása

(ny.sz.: E-001288/2015/B022)

 

A képzés célja, hogy a résztvevő, a felnőttképzési referens:

  • ismerje és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket,
  • alkalmassá váljon a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésére, szakmai és adminisztratív feladatainak ellátására a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül annak zárásáig.
  • a szakmai vezető szakmai útmutatása alapján vegyen részt az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában.
  • készítse el a képzések hirdetéseit, jelentkezőket toborozzon, marketingtevékenységet folytasson, pénzügyi feladatokat lásson el, biztosítsa a személyi és tárgyi feltételeket.
  • alkalmas legyen önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezetni a képzési dokumentációt.
  • tartson kapcsolatot és működjön együtt a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel.
  • munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze.

 

Képzés ideje: 120 óra, ebből 48 óra elmélet és 72 óra gyakorlat.

Megengedett hiányzás mértéke 30 % (36 óra)

 

A képzés három modulból áll :

1.)

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek

24 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

Modul főbb tartalma:

Az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszere. A felnőttképzés célja, funkciói, területei, intézmény- és irányítási rendszere. A felnőttképzés és szakképzés jogszabályi környezetét (felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei, szakképzési törvény) alkalmazói szinten. A felnőttképzési tevékenységet szabályozó dokumentumok (pl. Országos Képzési Jegyzék, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Szakmai programkövetelmény, Nyelvi programkövetelmény) alkalmazói szintű ismerete. A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és a felnőttképzési törvény hatályán kívüli eső képzések jellemzői. A felnőttképzési adatbázisok és azok kezelése.   A felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszere. A forrásokhoz való hozzáférés esetleges módjai, a pályázati lehetőségek, a pályázatok elkészítésének alapvető tevékenységei. A minőségbiztosítás általános fogalomrendszere, a minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működésének alapelvei, tartalmi elemei. A felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások fajtái és dokumentációs követelményei. A felnőttképzési tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának folyamatai és tevékenységei.

 

2.)

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása

20 óra elmélet, 30 gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

A képzési és munkaerő-piaci igényfelmérés módszertana a hatékony képzési kínálat kialakítása érdekében. A képzési kínálat kialakításának szakmai szempontjai, a tájékoztató anyagok tartalmi elemei. A jó hirdetés ismérvei és a lehetséges marketingcsatornák jellemzői. Az OKJ-s, nem OKJ-s szakmai, nyelvi, és egyéb képzések képzési programjának tartalmi elemei és fejlesztési folyamata. A szakmai és a nyelvi programkövetelmény célja, rendszere, jogszabályi háttere, tartalmi és formai követelményei. A hatósági engedélyezési eljárás folyamata, feltételei, tartalmi elemei, az eljárásra vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek előírásai. A hatósági engedély megadását követő működés követelményei. A tanfolyami költségvetés elkészítésének szempontjai. Alapvető pénzügyi ismeretek. A toborzási technikák. A képzések megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek és azok biztosításának módja. A szakmai követelményeknek megfelelő szerződések, hivatalos levelek, feljegyzések és jegyzőkönyvek formai és tartalmi elemei. Az előzetes tudás felmérésének fogalomrendszere, a mérés-értékelés folyamata, a lebonyolítás feladatai. A tanfolyamok indításának feladatai.

 

  1. )

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03 Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

4 óra elmélet, 36 óra gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

A tanfolyam lebonyolításának feladatai, a felnőttképzési törvény által előírt, a képzés folyamán kötelezően vezetendő dokumentumok, azok tartalmi és formai követelményei (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, haladási napló stb.) Az üzleti kommunikáció alapelvei, a kapcsolattartás formái és szabályai, az etikett és protokoll alapjai

A modulzáró vizsgára vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények. A komplex szakmai vizsgára vonatkozó jogszabályok. A felnőttképzési tevékenység zárásának feladatai. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási folyamatok és az adatszolgáltatás online rendszerei, felületei. A résztvevői és oktatói elégedettségmérésre vonatkozó jogi és szakmai követelmények, az elégedettségmérés módszerei és értékelési technikái. Az intézményhez beérkező panaszok kezelésének módja és a problémamegoldás érdekében teendő lépések. A személyes adatok és a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és tárolásával kapcsolatos előírások. A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó statisztikai számítások alapjai. Az irattározás és selejtezés szabályai. 

A modulok végén gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a hallgatók.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. A képzést eredményesen befejezők Tanúsítványt kapnak, meghatározva a szakmai végzettséggel ellátható szakmai tevékenységet. A tanulók egy megadott elektronikus felületen az oktatáshoz kapcsolódó joganyagot megkapják.

 

Jelentkezni kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címen 2018. szeptember 23-ig, valamint a képzési díj egyidejű átutalásával lehet /KSZC számlaszáma:10025004-00335175-00000000/. Az átutalásról számlát állítunk ki.

Jelentkezési lap letöltése >>

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címre, vagy postán Kecskeméti Szakképzési Centrum (Pető István felnőttképzési szakmai vezető) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. címre kell elküldeni.

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Székhely:
6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
info@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Fnysz.: E-001288/2015
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Pető István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens
Telefon: 76/482-698

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
Telefon:76/800 179

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
Telefon:76/800 179

 

Koszó Vanda
ügyfélszolgálati referens
Telefon:76/800 181

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
Telefon:76/800 178

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
Telefon :76/800 178

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu

Szervezeti és működési szabályzat
Komplex tehetséggondozó projekt
Nemzetközi Pályázatok

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
PROGRAMOK

50%-os utazási kedvezmény vehető igénybe a rendezvényre való eljutáshoz a közösségi közlekedésben.
City App

Archívum