Felnőttképzési referens képzést indít a Kecskeméti Szakképzési Centrum

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Felnőttképzési referens szakmai képzést (ny.sz.: E-001288/2015/B022) indít a felnőttképzési szervezeteknél dolgozó munkatársak szakmai felkészítése céljából. A képzés eredményeként elvárható, hogy jelentősen javul a felnőttképzési szervezet szakmai és ügyintézési  munkája, a  felnőttképzési tevékenység szervezése és adminisztrálása.  A felnőttképző szervezet így sikeresen állhat majd a különböző hatósági ellenőrzések elé.

A képzés célja, hogy a résztvevő, a felnőttképzési referens:

 • ismerje és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket,
 • alkalmassá váljon a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésére, szakmai és adminisztratív feladatainak ellátására a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül a képzés zárásáig.
 • a szakmai vezető szakmai útmutatása alapján vegyen részt az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában.
 • készítse el a képzések hirdetéseit, jelentkezőket toborozzon, marketingtevékenységet folytasson, pénzügyi feladatokat lásson el, biztosítsa a személyi és tárgyi feltételeket.
 • alkalmas legyen önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezetni a képzési dokumentációt.
 • tartson kapcsolatot és működjön együtt a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel.
 • munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze.

Képzés ideje:  120 óra, ebből 48 óra elmélet és 72 óra  gyakorlat. Megengedett hiányzás 30 % (36 óra)

A képzés három modulból  áll.

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek

24 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

Modul főbb tartalma:

 • Az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszere.
 • A felnőttképzés célja, funkciói, területei, intézmény- és irányítási rendszere.
 • A felnőttképzés és szakképzés jogszabályi környezetét (felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei, szakképzési törvény) alkalmazói szinten.
 • A felnőttképzési tevékenységet szabályozó dokumentumok (pl. Országos Képzési Jegyzék, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Szakmai programkövetelmény, Nyelvi programkövetelmény) alkalmazói szintű ismerete.
 • A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és a felnőttképzési törvény hatályán kívüli eső képzések jellemzői.
 • A felnőttképzési adatbázisok és azok kezelése. 
 •  A felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszere.
 • A forrásokhoz való hozzáférés esetleges módjai, a pályázati lehetőségek, a pályázatok elkészítésének alapvető tevékenységei.
 • A minőségbiztosítás általános fogalomrendszere, a minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működésének alapelvei, tartalmi elemei.
 • A felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások fajtái és dokumentációs követelményei.
 • A felnőttképzési tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának folyamatai és tevékenységei.

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása

20 óra elmélet, 30 gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

 • A képzési és munkaerő-piaci igényfelmérés módszertana a hatékony képzési kínálat kialakítása érdekében.
 • A képzési kínálat kialakításának szakmai szempontjai, a tájékoztató anyagok tartalmi elemei.
 • A jó hirdetés ismérvei és a lehetséges marketingcsatornák jellemzői.
 • Az OKJ-s, nem OKJ-s szakmai, nyelvi, és egyéb képzések képzési programjának tartalmi elemei és fejlesztési folyamata.
 • A szakmai és a nyelvi programkövetelmény célja, rendszer, jogszabályi háttere, tartalmi és formai követelményei.
 • A hatósági engedélyezési eljárás folyamata, feltételei, tartalmi elemei, az eljárásra vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek előírásai.
 • A hatósági engedély megadását követő működés követelményei.
 • A tanfolyami költségvetés elkészítésének szempontjai.
 • Alapvető pénzügyi ismeretek.
 • Toborzási technikák.
 • A képzések megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek és azok biztosítási módja.
 • A szakmai követelményeknek megfelelő szerződések, hivatalos levelek, feljegyzések és jegyzőkönyvek formai és tartalmi elemei.
 • Az előzetes tudás felmérésének fogalomrendszere, a mérés-értékelés folyamata, a lebonyolítás feladatai.
 • A tanfolyamok indításának feladatai

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03 Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

4 óra elmélet, 36 óra gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

 • A tanfolyam lebonyolításának feladatai, a felnőttképzési törvény által előírt, a képzés folyamán kötelezően vezetendő dokumentumok, azok tartalmi és formai követelményei (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, haladási napló stb.)
 • Az üzleti kommunikáció alapelvei, a kapcsolattartás formái és szabályai, az etikett és protokoll alapjai
 • A modulzáró vizsgára vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények.
 • A komplex szakmai vizsgára vonatkozó jogszabályok.
 • A felnőttképzési tevékenység zárásának feladatai.
 • A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási folyamatok és az adatszolgáltatás online rendszerei, felületei.
 • A résztvevői és oktatói elégedettségmérésre vonatkozó jogi és szakmai követelmények, az elégedettségmérés módszerei és értékelési technikái.
 • Az intézményhez beérkező panaszok kezelésének módja és a problémamegoldás érdekében teendő lépések.
 • A személyes adatok és a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és tárolásával kapcsolatos előírások.
 • A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó statisztikai számítások alapjai.
 • Az irattározás  és selejtezés szabályai.

A modulok végén gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a hallgatók.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. A képzést eredményesen befejezők Tanúsítványt kapnak, meghatározva a szakmai végzettséggel ellátható szakmai tevékenységet. A tanulók egy megadott elektronikus felületen az oktatáshoz kapcsolódó joganyagot megkapják.

 Terveink szerint egy héten 12 kontakt  tanórát teljesít a hallgató (pénteki napokon 14:00 órától 17:30 óráig, szombati napokon 8:00 órától  15:00 óráig (Az órákat tömbösítve  tartjuk meg, szünetekkel)

/Ettől lehetséges eltérés, de erre a tanulóknak a jelentkezési lapon lehet javaslatot tenni./

Bemeneti feltétel: minimum érettségi vizsga

Képzés helyszíne: KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó  u.1.)

Képzés tervezett kezdési ideje: 2018. május 25.

Képzés tervezett befejezési ideje: 2018.július 30.

A tanfolyam díja :  70.000 Ft/fő (ha egy szervezettől 2 fő vagy ennél több jelentkezik, akkor  3500.-Ft/fő kedvezményt adunk)

Oktatók:

Bogácsi Attila
SZINTÉZIS Felnőttképzési Központ Kft.  ügyvezetője
felnőttképzési és programszakértő, OH szakmai szakértő

Palotás József
címzetes egyetemi docens
felnőttképzési és programszakértő
FSZOE elnök

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon 2018. május 20-ig, valamint a képzési díj egyidejű átutalásával lehet /KSZC számlaszáma:10025004-00335175-00000000/.

Az átutalásról számlát állítunk ki.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címre, vagy postán Kecskeméti Szakképzési Centrum (Pető István felnőttképzési szakmai vezető) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. kell elküldeni.

 >> JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE <<

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Székhely:
6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
info@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Fnysz.: E-001288/2015
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Pető István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens
Telefon: 76/482-698

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
Telefon:76/800 179

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
Telefon:76/800 179

 

Koszó Vanda
ügyfélszolgálati referens
Telefon:76/800 181

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
Telefon:76/800 178

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
Telefon :76/800 178

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu

Szervezeti és működési szabályzat
Komplex tehetséggondozó projekt
Nemzetközi Pályázatok

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
PROGRAMOK

50%-os utazási kedvezmény vehető igénybe a rendezvényre való eljutáshoz a közösségi közlekedésben.
City App

Archívum